این بخش، اختصاصا ویژه عزیزانی است که فاقد سابقه معاینه قبلی بوده و بالطبع پرونده ای ندارند.
اشخاصی که قبلا مورد معاینه واقع شده و دارای پرونده هستند، می‌توانند سوالات خود را از طریق تماس تلفنی عنوان نمایند.
پاسخگویی به سوالات مطرح شده، پس از بررسی پرونده بیمار، صورت خواهد گرفت.